Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

EDUKACJA BEZ BARIER+ jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

CELEM PROJEKTU Celem głównym proj. jest poprawa sytuacji edukacyjno - społecznej 325 uczniów uczęszczających do wszystkich 3 szkół podstawowych Gminy Świerklany poprzez zapewnienie im udziału w okresie X.2018-II.2020 w atrakcyjnych, dopasowanych do potrzeb i możliwości zajęciach edukacyjnych opartych o zakupione w projekcie nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie kompetencji 60 nauczycieli tych szkół w zakresie pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych
w okresie X.2018-III.2020

DZIĘKI PROJEKTOWI wielu uczniów uzyska możliwość udziału w zajęciach, które będą pogłębiać  ich zainteresowania i talenty oraz wyrównywać braki edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Realizacja zajęć oparta zostanie na podejściu zindywidualizowanym przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kadrze nauczycielskiej, dla której zaplanowano różne formy doskonalenia zawodowego.

Najważniejsze efekty realizacji projektu, to:

-objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 325 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany, z tego 295 uczniów podniesie kompetencje kluczowe,

-doskonalenie nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie,

-doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWIERKLANACH realizacja projektu obejmie m.in.

- realizację zajęć dla 39 uczniów rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
-realizację zajęć dla 63 uczniów dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

-realizację zajęć dla 18 uczniów z zajęć logopedycznych

- realizację zajęć dla 12 uczniów z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

-realizację zajęć dla 5 uczniów rozwijające umiejętności uczenia się

-realizacje zajęć dla 5 uczniów rozwijające kompetencje emocjonalne-trening umiejętności

-szkolenia dla 20 nauczycieli z metod wspomagania uczniów z dysfunkcjami oraz metod pracy z uczniem z zaburzeniem słuchu centralnego

-szkolenia dla 5 nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych

- studia podyplomowe dla 1 nauczyciela z logopedii i dla 1 nauczyciela z doradztwa zawodowego

- zakup sprzętu multimedialnego  oraz pomocy dydaktycznych zgodnych z tematyką zaplanowanych zajęć

Realizacja projektu EDUKACJA BEZ BARIER +, którego wartość wynosi 496 439,25 zł (w tym 446 795,32 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 49 643,93 zł z budżetu gminy), zakończy się 30 kwietnia 2020 roku.

Szkolenia dla nauczycieli