Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

EDUKACJA BEZ BARIER jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

CELEM PROJEKTU jest poprawa średniej ocen wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Świerklany w roku szkolnym 2016/2017, w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języka angielskiego, poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również organizację zajęć grupowych w międzyszkolnej pracowni edukacyjnej przy wykorzystaniu narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

DZIĘKI PROJEKTOWI wielu uczniów uzyska możliwość udziału w interesujących zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz nowo zakupionych pomocy dydaktycznych, a szkoły uatrakcyjnią swoja ofertę edukacyjną i wzbogacą stan wyposażenia pracowni przeznaczonych do zajęć z zakresu nauk ścisłych i języków obcych. Najważniejsze efekty realizacji projektu, to:

objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 489 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany,

realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne,

doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,

prowadzenie części zajęć z wykorzystaniem techniki e-learning poprzez utworzoną w ramach projektu platformę edukacyjną, dostępną pod adresem http://www.edukacjabezbarier.org/,

powstanie międzyszkolnej pracowni do zajęć z fizyki i astronomii w Gimnazjum w Jankowicach.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWIERKLANACH realizacja projektu obejmie m.in.

- realizację zajęć dodatkowych dla 99 uczniów (socjoterapeutyczne, logopedyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia z przyrody prowadzone metodą eksperymentu)

- wizyty studyjne w międzyszkolnej pracowni do zajęć z fizyki i astronomii w Gimnazjum w Jankowicach

- zakup sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, laptop, rzutnik) z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych zgodnych z tematyką zaplanowanych zajęć

Realizacja projektu EDUKACJA BEZ BARIER, którego wartość wynosi 420 123,63 zł (w tym 357 105,09 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 21 006,18 zł z budżetu państwa), zakończy się 30 czerwca 2017 roku.

 

Zdjęcia z zajęć

 

Platforma