Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spholesz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 07.08.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 07.08.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 07.08.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 07.08.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • W dedykowanej wersji kontrastowej niektóre elementy nie posiadają wystarczającego kontrastu.
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor szkoły - Katarzyna Ciesielska adres e-mail: spholesz@gmail.com

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza ul. Boryńska 6 44-266 Świerklany.

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Boryńskiej. Portiernia osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu nr 1 od ul. Boryńskiej. Sekretariat szkoły i gabinety dyrekcji nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku sportowego.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sale lekcyjne w segmencie A oraz na bloku sportowym, stołówka, toalety, biblioteka oraz sala gimnastyczna.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W starszej części szkoły (w segmencie B) nie ma windy.

Dostępność pochylni

Przy wejściu nr 1 znajduje się podjazd dla wózków.

Dostępność platform

W segmencie A oraz na bloku sportowym zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony